Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
extra-physical
extra-physical
[,ekstrə'fizikəl]
tính từ
không chịu ảnh hưởng của quy luật vật lý


/'ekstrərizikəl/

tính từ
không bị quy luật vật lý ảnh hưởng

Related search result for "extra-physical"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.