Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ferial


/'fiəriəl/

tính từ

(tôn giáo) thường

    ferial service buổi lễ thường


Related search result for "ferial"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.