Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fruitfulness
fruitfulness
['fru:tfulnis]
danh từ
sự có nhiều quả
sự sinh sản nhiều
sự có kết quả
sự có lợi


/'fru:tfulnis/

danh từ
sự có nhiều quả
sự sinh sản nhiều
sự có kết quả
sự có lợi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fruitfulness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.