Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fulgurant
fulgurant
['fʌlgjurənt]
Cách viết khác:
fulgurous
['fʌlgjurəs]
tính từ
chói loàCách viết khác : fulgurous

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fulgurant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.