Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
furnace
furnace
['fə:nis]
danh từ
lò (luyện kim, nấu thuỷ tinh...)
lò sưởi
(nghĩa bóng) cuộc thử thách; lò lửa ((nghĩa bóng))
ngoại động từ
nung trong lò


/'fə:nis/

danh từ
lò (luyện kim, nấu thuỷ tinh...)
lò sưởi
(nghĩa bóng) cuộc thử thách; lò lửa ((nghĩa bóng))

ngoại động từ
nung trong lò

Related search result for "furnace"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.