Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
get aboutđi đây, đi đó, đi lại
bắt đầu đi lại được (sau khi khỏi bệnh)
lan truyền, đồn ra (tin tức)

Related search result for "get about"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.