Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giàn giụa


[giàn giụa]
to overflow profusely.
Đôi má nàng giàn giụa nước mắt
Her tears overflowed profusely; She was bathed in tears; Her cheeks were bathed in tears; Her cheeks were streaming with tearsOverflow profusely
Nước mắt giàn giụa her tears overflowed profusely; she was bathed in tears; her eyes were profusely overflowing with tears


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.