Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gutter-journalism


/'gʌtəpres/ (gutter-journalism) /'gʌtə,dʤə:nəlizm/
journalism) /'gʌtə,dʤə:nəlizm/

danh từ
bảo chải rẻ tiền, báo lá cải

Related search result for "gutter-journalism"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.