Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gutter-snipe
gutter-snipe
['gʌtə,snaip]
Cách viết khác:
gutter-child
['gʌtə,t∫aild]
như gutter-child


/'gʌtətʃaild/ (gutter-snipe) /'gʌtəsnaip/
snipe) /'gʌtəsnaip/

danh từ
đứa bé đầu đường xó chợ

Related search result for "gutter-snipe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.