Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hoãn binh


[hoãn binh]
to put off the fighting; to postpone a battle
(nghĩa bóng) to temporize; to play a waiting gamePut off the fighting, postpone a battle
Temporize, try to gain time, use dilatory tactics
Kế hoãn binh Dilatory tactics


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.