Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
home-born




home-born
['houm'bɔ:n]
tính từ
bản xứ, chính gốc


/'houm'bɔ:n/

tính từ
bản xứ (người dân)

Related search result for "home-born"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.