Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
immediate

immediate
[i'mi:djət]
tính từ
trực tiếp
an immediate cause
nguyên nhân trực tiếp
lập tức, tức thì, ngay, trước mắt
an immediate answer
câu trả lời lập tức
an immediate task
nhiệm vụ trước mắt
gần gũi, gần nhất, sát cạnh
my immediate neighbour
ông bạn láng giềng sát vách của tôi


/i'mi:djət/

tính từ
trực tiếp
an immediate cause nguyên nhân trực tiếp
lập tức, tức thì, ngay, trước mắt
an immediate answer câu trả lời lập tức
an immediate task nhiệm vụ trước mắt
gần gũi, gần nhất, sát cạnh
my immediate neighbour ông bạn láng giềng sát vách của tôi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "immediate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.