Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impairable
impairable
[im'peərəbl]
tính từ
có thể bị suy yếu, có thể bị làm sút kém
có thể làm cho hư hỏng, có thể bị hư hại


/im'peərəbl/

tính từ
có thể bị suy yếu, có thể bị làm sút kém
có thể làm cho hư hỏng, có thể bị hư hại

Related search result for "impairable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.