Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
implausible
implausible
[im'plɔ:zəbl]
tính từ
không có vẻ hợp lý, không có vẻ thật, đáng ngờ


/im'plɔ:zəbl/

tính từ
không có vẻ hợp lý, không có vẻ thật, đáng ngờ

Related search result for "implausible"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.