Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indiscipline
indiscipline
[in'disiplin]
danh từ
sự vô kỷ luật
hành động vô kỷ luật


/in'disiplin/

danh từ
sự vô kỷ luật
hành động vô kỷ luật


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.