Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
infinite series
infinite+series
['infinit'siəri:z]
danh từ
(toán học) chuỗi vô hạn


/'infinit'siəri:z/

danh từ
(toán học) chuỗi vô hạn

Related search result for "infinite series"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.