Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
infinitesimality
infinitesimality
['infini,tesi'mæliti]
Cách viết khác:
infinitesimalness
[,infini'tesiməlnis]
danh từ
tính chất rất nhỏ, tính chất vô cùng nhỏ


/'infini,tesi'mæliti/ (infinitesimalness) /,infini'tesiməlnis/

danh từ
tính chất rất nhỏ, tính chất vô cùng nhỏ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.