Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inhibit
inhibit
[in'hibit]
ngoại động từ
ngăn chặn, hạn chế, kiềm chế
ngăn cấm, cấm
(hoá học) (tâm lý học); (sinh vật học) ức chếhãm, chậm; cấm, ngăn chặn

/in'hibit/

ngoại động từ
ngăn chặn, hạn chế, kiềm chế
ngăn cấm, cấm
(hoá học) (tâm lý học); (sinh vật học) ức chế

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "inhibit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.