Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inquirable
inquirable
[in'kwaiərəbl]
tính từ
có thể điều tra


/in'kwaiərəbl/

tính từ
có thể điều tra

Related search result for "inquirable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.