Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
insurrectional
insurrectional
[,insə'rek∫ənl]
tính từ
nổi dậy, khởi nghĩa


/,insə'rekʃənl/

tính từ
nổi dậy, khởi nghĩa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.