Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
insurrectionary
insurrectionary
[,insə'rek∫nəri]
tính từ
nổi dậy, khởi nghĩa; có tính chất nổi dậy, có tính chất khởi nghĩa
gây ra cuộc nổi dậy, gây ra cuộc khởi nghĩa
danh từ
người nổi dậy, người khởi nghĩa


/,insə'rekʃnəri/

tính từ
nổi dậy, khởi nghĩa; có tính chất nổi dậy, có tính chất khởi nghĩa
gây ra cuộc nổi dậy, gây ra cuộc khởi nghĩa

danh từ
người nổi dậy, người khởi nghĩa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.