Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
insurrectionism
insurrectionism
[,insə'rek∫nizm]
danh từ
chủ nghĩa nổi dậy


/,insə'rekʃnizm/

danh từ
chủ nghĩa nổi dậy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.