Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
insurrectionist
insurrectionist
[,insə'rek∫nist]
danh từ
người nổi dậy, người khởi nghĩa


/,insə'rekʃnist/

danh từ
người nổi dậy, người khởi nghĩa

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.