Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interconvert
interconvert
[,intəkən'və:t]
ngoại động từ
chuyển đổi qua lại, hoán chuyển
thay đổi lẫn nhau


/,intəkən'və:t/

ngoại động từ
chuyển đổi qua lại
thay đổi lẫn nhau

Related search result for "interconvert"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.