Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interconvertible
interconvertible
[,intəkən'və:təbl]
tính từ
có thể chuyển đổi qua lại, có thể hoán chuyển nhau
có thể thay đổi lẫn nhau


/,intəkən'və:təbl/

tính từ
có thể chuyển đổi qua lại
có thể thay đổi lẫn nhau


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.