Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intermediateness
intermediateness
[,intə'mi:djətnis]
danh từ
tính chất ở giữa, tính chất trung gian


/,intə'mi:djətnis/

danh từ
tính chất ở giữa, tính chất trung gian


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.