Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interpage
interpage
[,intə'peidʒ]
ngoại động từ
in vào trang ở giữa; thêm vào trang ở giữa


/,intə'peidʤ/

ngoại động từ
in vào trang ở giữa; thêm vào trang ở giữa

Related search result for "interpage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.