Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interpersonal
interpersonal
[,intə'pə:snl]
tính từ
giữa cá nhân với nhau


/,intə'pə:snl/

tính từ
giữa cá nhân với nhau


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.