Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intertwining
intertwining
[,intə'twainiη]
tính từ
quấn vào nhau, bện vào nhau


/,intə'twainiɳ/

tính từ
quấn vào nhau, bện vào nhau


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.