Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
invariableness
invariableness
[in'veəriəblnis]
Cách viết khác:
invariability
[in,veəriə'biliti]
như invariability


/in'veəriə'biliti/ (invariableness) /in'veəriəblnis/

danh từ
tính không thay đổi, tính cố định

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.