Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
invincibleness
invincibleness
[in'vinsəblnis]
Cách viết khác:
invincibility
[in,vinsə'biliti]
như invincibility


/in,vinsi'biliti/ (invincibleness) /in'vinsəblnis/

danh từ
tính vô địch, tính không thể bị đánh bại
tính không thể khắc phục được (khó khăn...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.