Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jack-snipe
jack-snipe
['dʒæksnaip]
danh từ
(động vật học) chim dẽ ri


/'dʤæksnaip/

danh từ
(động vật học) chim dẽ ri

Related search result for "jack-snipe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.