Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lobular
lobular
['lɔbjulə]
tính từ
chia thành thuỳ con; có nhiều thuỳ con


/'lɔbjulə/

tính từ
chia thành thuỳ con; có nhiều thuỳ con

Related search result for "lobular"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.