Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
locution
locution
[lou'kju:∫n]
danh từ
thành ngữ, cụm từ
cách phát biểu


/lou'kju:ʃn/

danh từ
thành ngữ; đặc ngữ
cách phát biểu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "locution"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.