Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lunar caustic
lunar+caustic
['lu:nə'kɔ:stik]
danh từ
(y học) thỏi bạc nitrat (dùng để đốt)


/'lu:nə'kɔ:stik/

danh từ
(y học) thỏi bạc nitrat (dùng để đốt)

Related search result for "lunar caustic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.