Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
matching


    Chuyên ngành kinh tế
bù trừ
    Chuyên ngành kỹ thuật
dung hợp
so khớp
sự ghép đôi
sự ghép mộng
sự thích ứng
sự trùng hợp
    Lĩnh vực: điện
sự điều hợp
tương hợp
    Lĩnh vực: xây dựng
sự dung hợp
    Lĩnh vực: điện lạnh
sự làm (khớp)
    Lĩnh vực: toán & tin
sự so khớp
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
sự trùng khít


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.