Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
messenger-pigeon
messenger-pigeon
['mesindʒə,pidʒin]
danh từ
như carrier-pigeon


/'mesindʤə,pidʤin/

danh từ
bồ câu đưa thư

Related search result for "messenger-pigeon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.