Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
miêu tả



verb
to describe; to define

[miêu tả]
động từ.
describe; outline; depict
sự miêu tả cặn kẽ
a blow-and-blow account



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.