Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
musicological
musicological
['mju:zikə'lɔdʒikəl]
tính từ
(thuộc) âm nhạc học


/'mju:zikə'lɔdʤikəl/

tính từ
(thuộc) âm nhạc học

Related search result for "musicological"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.