Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mycological
mycological
Xem mycologic


/,maikə'lɔdʤik/ (mycological) /,maikə'lɔdʤikəl/

tính từ
(thuộc) môn học nấm

Related search result for "mycological"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.