Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nôi


[nôi]
cradle
Từ thuở nằm nôi
From the cradle
Cái nôi của nền văn minh / dân chủ / phong trào công đoàn
The cradle of civilization/democracy/the trade union movementcũng nói nhôi Cradle


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.