Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngữ cảnh


[ngữ cảnh]
context
contextual
Phương pháp giải nghĩa một từ theo ngữ cảnh
Contextual method of showing the meaning of a wordContext


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.