Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ninepins
ninepins
['nainpinz]
danh từ số nhiều
trò chơi ky chín con


/'nainpinz/

danh từ số nhiều
trò chơi ky chín con

Related search result for "ninepins"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.