Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
notice-board
notice-board
['noutis'bɔ:d]
Cách viết khác:
bulletin-board
['bulitin'bɔ:d]
danh từ
bảng yết thị, bảng thông báo


/'noutisbɔ:d/

danh từ
bảng yết thị, bảng thông báo

Related search result for "notice-board"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.