Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nullification
nullification
[,nʌlifi'kei∫n]
danh từ
sự huỷ bỏ; sự làm thành vô hiệu


/,nʌlifi'keiʃn/

danh từ
sự huỷ bỏ; sự làm thành vô hiệu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.