Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outflash
outflash
[aut'flæ∫]
ngoại động từ
loé sáng hơn


/aut'flæʃ/

ngoại động từ
loé sáng hơn

Related search result for "outflash"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.