Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outwind
outwind
[aut'wind]
ngoại động từ
làm cho thở dốc ra


/aut'wind/

ngoại động từ
làm cho thở dốc ra

Related search result for "outwind"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.