Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pack-animal
pack-animal
['pæk,æniməl]
danh từ
súc vật thồ


/'pæk,æniməl/

danh từ
súc vật thồ

Related search result for "pack-animal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.