Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pagehood
pagehood
['peidʒhud]
Cách viết khác:
pageship
['peidʒ∫ip]
danh từ
thân phận tiểu đồng, thân phận em nhỏ phục vụ (ở khách sạn, rạp hát...)


/'peidʤhud/ (pageship) /'peidʤʃip/

danh từ
thân phận tiểu đồng, thân phận em nhỏ phục vụ (ở khách sạn, rạp hát...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.