Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
palaeontologist
palaeontologist
[,pæliɔn'tɔlədʒist]
Cách viết khác:
paleontologist
[,peiliɔn'tɔlədʒist]
danh từ
nhà cổ sinh vật học


/,pæliɔn'tɔlədʤist/

danh từ
nhà cổ sinh vật học

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.